Svazek

Svazek obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“ (dále jen svazek) byl založen jednorázově zakladateli – obcemi okresu Jihlava a okresu Jindřichův Hradec na ustavující členské schůzi – valné hromadě, dle ustanovení § 20a) a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Jeho právní způsobilost, registraci, zrušení a zánik upravuje ustanovení § 20f) až 20j) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a další příslušná ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“).

Svazek byl obcemi založen dne 4. května 1998 podpisem zakladatelské smlouvy.

Název svazku: Svazek obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“ (dále jen svazek)
Sídlo svazku: Telč
Adresa nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Předseda RNDr. Miloš Vystrčil
Identifikační číslo organizace: 45 65 89 01
Daňové identifikační číslo: svazek není plátcem DPH

Předmětem činnosti svazku je zejména:

 • pronájem tratě 203 Kostelec u Jihlavy – Slavonice vč. hnacích vozidel a dalších částí dle zákona č. 9/1993 Sb. a její následná privatizace spojená se zajištěním její správy, údržby a provozování v oboru osobní i nákladní dopravy a dalších činností pro uspokojování potřeb fyzických i právnických osob
 • koordinaci jízdních řádů osobních vlaků ČD, a.s., popř. s provozovatelem místní dráhy
 • ochrana životního prostředí
 • zavádění, rozšiřování a zdokonalování služeb v cestovním ruchu
 • správa movitého a nemovitého majetku obcí a svazku v oblasti provozování železniční dopravy a s tím souvisejících služeb v cestovním ruchu
 • stanovování výše jízdného a poplatků na příslušné období jménem obcí po dohodě se smluvním provozovatelem
 • propagace železnice a obcí svazku

Orgány svazku jsou:

 • Valná hromada (VH)
  nejvyšší orgán svazku, rozhoduje o všech záležitostech svazku vymezených stanovami, je složena z delegovaných zástupců všech členských obcí, zasedání VH bývá zpravidla 2x ročně
 • Předsednictvo
  statutární orgán svazku zvolený VH, řídí činnost svazku v době mezi konáním VH a jedné jeho jménem má 5 členů, kteří jsou voleni z členů VH, ze svého středu volí a odvolává předsedu a 2 místopředsedy
 • Kontrolní výbor
  kontrolní a revizní orgán svazku, dohlíží na výkon působnosti předsednictva a uskutečňování činnosti svazku
  je volen VH svazku a má 3 členy, ze svého středu volí předsedu a místopředsedu


říjen 2021
říjen 2021
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7